Kariera

We współczesnym świecie nieustanne podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności oraz poszerzanie wiedzy stało się już standardem. PROMOTECH kładzie szczególny nacisk na rozwój osobowy i zawodowy pracowników, stwarzając im nie tylko warunki do wszechstronnej edukacji, ale również kreując możliwości dalszego awansu. Duża grupa pracowników ukończyła wyższe studia inżynierskie pracując jednocześnie w firmie PROMOTECH.

Aplikacje wraz z aktualnym CV prosimy przesyłać drogą mailową na adres praca@promotech.pl

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest PROMOTECH Sp. z o.o, ul. Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok, e-mail: administrator.danych@promotech.eu , zwany dalej Administratorem. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z pod adresem e-mail: administrator.danych@promotech.eu.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach realizacji procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Masz prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
  8. 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ja w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem ustawowym.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.